{{Message}}

Corporate Governance

Mediq vindt de veiligheid van onze producten en diensten en daarmee ook onze IT-systemen belangrijk. Wij hebben de privacy van onze klanten hoog in het vaandel staan. Ondanks alle zorg en aandacht voor de beveiliging van de systemen kan het voorkomen dat er (tijdelijk) een zwakke plek , een kwetsbaarheid, over het hoofd wordt gezien.

Indien u van mening bent een kwetsbaarheid in één van onze systemen te hebben gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen en data met betrekking tot onze klanten nog beter te kunnen beschermen. Om misbruik van de mogelijke kwetsbaarheid door anderen te voorkomen, vragen wij u om bij een melding de volgende richtlijnen aan te houden:

Wij vragen u:

• Uw bevindingen te mailen naar security@mediq.com. Versleutel uw bevindingen indien mogelijk met de PGP-sleutel van  Mediq om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt.
• Voldoende informatie te geven om de gevonden kwetsbaarheid te reproduceren zodat Mediq dit zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
• De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is, of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
• De kwetsbaarheid niet met anderen te delen en alle verkregen vertrouwelijke gegevens verkregen te wissen.
• Uw contactgegevens achter te laten zodat het Mediq met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal uw email adres of telefoonnummer achter.

Laat in elk geval de volgende handelingen na:

• het plaatsen van malware.
• het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
• het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
• het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
• het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
• het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Het beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om onze ICT-systemen actief te scannen om kwetsbaarheden te ontdekken. Mediq scant en monitored zelf haar ICT-systemen.

Wat u mag verwachten:

• Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
• Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de wijze van vinden, de inbreuk en het rapporteren van de kwetsbaarheid.
• Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Anoniem melden van kwetsbaarheden is mogelijk
• Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
• Indien gewenst, vermeld Mediq uw naam of alias in de publieke patch of security fix release information 

Wat kunt u niet melden onder responsible disclosure?

De regeling niet bedoeld voor: 
• opmerkingen over de diensten die Mediq levert
• opmerkingen of vragen over de bereikbaarheid van onze diensten
• rapporteren van fraude of mogelijke fraude
• rapporteren van mogelijk valse of zogenaamde phishing e-mails
• rapporteren van virussen en/of malware
• het melden van klachten


Mediq is een internationaal bedrijf in de zorg. De verschillende markten waarin wij actief zijn, zijn geen gewone markten. Overheden stellen eisen aan de betaalbaarheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Dit maakt ondernemen op zorgmarkten zeer complex en uitdagend. 


Het succes van onze onderneming is afhankelijk van de mate waarin wij in de behoeften van onze patiënten kunnen voorzien én van de manier waarop wij de meningen en belangen van onze stakeholders in onze bedrijfsstrategie opnemen. Wij gaan daarom de dialoog aan met klanten, patiënten- en consumentenorganisaties, professionals, voorschrijvers, zorgverzekeraars, medewerkers, ondernemingsraden, producenten, overheden en financiële relaties. 

Onze groepsmaatschappijen hebben contact met klanten (patiënten en professionals) en meten proactief de tevredenheid door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Daarnaast hebben wij contact met patiënten, patiëntenorganisaties en voorschrijvers om therapiegerelateerde onderwerpen te bespreken. Er zijn medewerkers in de betreffende landen die contacten onderhouden met zorgverzekeraars. Bovendien onderhouden onze centrale inkoopafdeling en de lokale categoriemanagers contacten met fabrikanten.

Wij streven bij onze strategische keuzen en bedrijfsvoering naar een productief evenwicht tussen groei en rentabiliteit enerzijds en de risico’s die daarmee samenhangen anderzijds.


Wij hanteren binnen de gehele organisatie een systeem van interne beheersing dat inzicht verschaft in de realisatie van onze doelen, waarbij wij gestructureerd risico’s identificeren en beheersen. Wij beogen daarmee tijdig knelpunten te signaleren en tekortkomingen op te lossen. 

Ons interne beheersings- en controlesysteem is in lijn met het COSO-Enterprise Risk Management-raamwerk voor interne beheersing en risicomanagement. Wij inventariseren bedrijfsrisico’s, kennen er prioriteiten aan toe en nemen zo mogelijk maatregelen ter afdekking of vermindering van deze risico’s. Hierbij maken we onderscheid tussen strategische en operationele risico’s, financiële risico’s en risico's met betrekking tot verslaggeving en naleving van wet- en regelgeving. 

Op grond van onze inschatting van de risico’s waaraan wij zijn blootgesteld en op basis van ontwerp en werking van het beheersingskader, zijn wij van oordeel dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s onze verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

De raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de Executive Committee. Zie onder een overzicht van de Commissarissen en hun verantwoordelijkheden.

C. de Jong, Nederlandse nationaliteit
• Voorzitter van Raad van Commissarissen 
• Einde huidige termijn in 2022
• Laatst beklede functie: President en Chief Executive Officer van Chr. Hansen A/S
• Overige functies: Voorzitter van de raad van commissarissen van Forfarmers NV; Voorzitter van de raad van commissarissen van A-Mansia Biotech S.A.

E. Thyssen, Belgische nationaliteit 
• Einde huidige termijn in 2023 
• Huidige functie: Managing Director van Alpinvest Partners

P.H.J.M. Visée, Nederlandse nationaliteit
• Einde huidige termijn in 2023
• Huidige positie: Lid van de raad van commissarissen bij Rabobank, Plus Retail BV en Royal Flora Holland
• Overige posities: Lid raad van toezicht Erasmus Universiteit, bestuurslid Stichting Albron, senior adviseur (extern) Genpact Inc., senior adviseur (extern) McKinsey & Company Inc., voorzitter raad van toezicht Stedelijk Museum Schiedam, bestuurslid Prins Claus Fonds

T.A. Allen, Britse nationaliteit
• Einde huidige termijn in 2023
• Huidige functie: Managing Director at Advent International
• Overige functies: Non-executive director van Syneos Health Inc. and Zentiva Group a.s.

J.D.S. Woollard, Britse nationaliteit
• Einde huidige termijn in 2023 
• Huidige functie: Assistant Director at Advent International
• Overige functies: geen

Verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken. Het gemitigeerde, wettelijke structuurregime is van toepassing op Mediq. Daarom heeft Mediq een ‘two-tier’-bestuursstructuur met een RvB en een RvC. Mediq BV geldt volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek als structuurvennootschap. Voor wat betreft de governance betekent dit met name dat ten opzichte van andere naamloze vennootschappen de Raad van Commissarissen, naast zijn toezichthoudende taak, tevens tot taak heeft de schorsing van bestuursleden, de voordracht van commissarissen en de goedkeuring van een aantal bestuursbesluiten. 

Tot de taak van de Raad van Commissarissen, omschreven in het Regelement Raad van Commissarissen, wordt onder meer gerekend: 
• het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent: 
(i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
(ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
(iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
(iv) het financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving; 
• het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate-governancestructuur; 
• het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen; 
• het selecteren en voordragen van de externe accountant; 
• het selecteren van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur; 
• het selecteren en voordragen van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; 
• het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- of trainingsprogramma); 
• het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds; 
• het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De genomineerden moeten binnen het profiel voor de Raad van Commissarissen passen. De Centrale Ondernemingsraad kan een aanbeveling doen voor een voordracht.

Leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door henzelf opgesteld rooster van periodiek aftreden. Zij treden af in de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het vierde jaar na benoeming. 

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een drietal commissies ingesteld op het gebied van selectie en benoeming van bestuurders en commissarissen (‘selectie- en benoemingscommissie’), remuneratie (‘remuneratiecommissie') en verslaggeving en risicobeheersing (‘auditcommissie’). Deze commissies hebben de taak de besluitvorming van de raad op genoemde gebieden voor te bereiden. Besluitvorming vindt te allen tijde plaats binnen de voltallige raad.

Christian Wojczewski - CEO

Per 1 april 2017 is Christian Wojczewski benoemd tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mediq.

"Kwaliteit van leven verbeteren door mensen te helpen zo lang mogelijk te laten participeren in de maatschappij: daar gaat het echt om."

Christian Wojczewski heeft een diploma in de chemie, en behaalde in 2000 zijn doctoraat in de chemie op de Goethe-universiteit in Frankfurt. Christian begon zijn loopbaan bij McKinsey & Company, waar hij Senior Project Manager was. In 2005 vervolgde hij zijn loopbaan bij De Linde Groep, waar hij in zijn laatste functie hoofd van de Global Business Unit Healthcare was.
  

Paul Hitchin - CFO

Paul Hitchin is benoemd tot CFO van Mediq op 1 januari 2018. 

"We kunnen alleen goede zorg blijven leveren wanneer we zorg meer betaalbaar maken. Dat betekent continu streven naar nieuwe efficiëntie en blijven zoeken naar innovatie en verbetering."

Paul Hitchin heeft uitgebreide internationale ervaring in financiële leidinggevende functies. Hij heeft de Britse nationaliteit en startte zijn loopbaan in 2001 bij Ford Motor Company. Sinds 2004 heeft hij internationale CFO-functies vervuld bij General Electric, onder meer in de zorgsector als CFO van GE Biotechnologies en meest recent als Global CFO van General Electric Mining.

Alex Jonker - EVP Supply Chain & Sourcing

Alex Jonker is in juli 2015 benoemd tot Executive Vice President Supply Chain. En per 1 oktober 2018 benoemd tot EVP Sourcing. 

"Onze uitdaging is om van Mediq's supply chain de beste te maken. Dat resulteert in een efficiënte Supply Chain en een optimale klantenservice."

In zijn laatste functie was Alex Jonker Director Supply Chain & E-commerce bij HEMA en lid van het directieteam. Jonker heeft zijn carrière grotendeels bij HEMA opgebouwd en heeft meer dan 20 jaar Supply Chain Management ervaring in de retail op Europees niveau. 

Arjen Linders - EVP Benelux Arjen Linders is per 1 augustus 2019 benoemd als EVP Benelux.

“Bij Mediq zijn we gedreven om klanten de beste zorg te leveren, overal en op elk moment. Elke dag werken we met patiënten, hun zorgverleners en zorgverzekeraars om ondersteuning, zorg en empowerment te verlenen.”

Arjen heeft de afgelopen 20 jaar voor Philips gewerkt, meest recentelijk als Senior Vice President & Market Leader Personal Health bij Philips Noord Amerika. Hij is zijn carrière begonnen binnen marketing en heeft dit uitgebreid naar sales en e-commerce om uiteindelijk ook brede ervaring binnen general management op te bouwen in Nederland, Centraal en Oost Europa en USA.

Arjen heeft een Masters in Business Administration van de Universiteit in Tilburg. 

Arjen is getrouwd en heeft drie kinderen. 

Leah Bayer - EVP Duitsland Leah Bayer is benoemd tot Executive Vice President DACH per 1 januari 2020. Daarvoor betrad zij sinds 15 maart 2016 de functie van EVP Sourcing binnen Mediq.

“In de huidige dynamiek van de internationale zorgmarkt is het van belang dat Mediq zich focust op een goede balans tussen het verbeteren van de zorg voor patiënten én zorg betaalbaar houden.” 

In haar vorige functie was Leah Bayer directeur Vice President Clinical and Strategy EMEA bij Davita. Daarvóór werkte Leah in diverse leidinggevende en consulting functies bij bedrijven zoals Bain & Company en PwC Consulting. Leah heeft haar MBA gehaald aan de Tuck School of Bussiness in Dartmouth, USA. 

Stefaan Kindekens - CIO

Stefaan Kindekens (1968) trad op 1 september 2014 in dienst bij Mediq als CIO.

"Door het efficiënt inzetten van technologie willen wij onze patiënten en partners langs zoveel mogelijk kanalen toegang geven tot Mediq."

In zijn vorige functie was Stefaan CIO bij een Belgische multinational in electronica (Barco). Verder werkte Stefaan voor KPMG, Coca-Cola en Procter & Gamble.

Eveline de Wit - CHRO


In 2018 is Eveline de Wit begonnen als CHRO bij Mediq. Hiervoor werkte zij voor Thermo Fisher Scientific als Vice President Human Resources voor de farmaceutische divisie Patheon. Eveline begon haar loopbaan bij Heineken en werkte vervolgens ook voor GE Captial en Univar. Zij heeft een Masters diploma in Bedrijfsadministratie van de Radboud Universiteit Nijmegen en een Bachelor in Hotel Management van de Hotelschool Maastricht.

"Het gaat om de mensen bij Mediq. Door onze kernwaarden na te leven, verbeteren we samen de levens van patiënten en families. Caring Heart, Customer Drive en Champion Spirit."

Christian Kanstrup - EVP Nordics & Baltische Staten

Christian Kanstrup is per 14 mei 2019 benoemd als EVP Nordics & Baltische Staten.

“Ik wil bouwen aan een world-class organisatie in de Nordics en de Baltische Staten waarmee we alle relevante stakeholder kunnen samenwerken binnen de gezondheidszorg. Hiermee stellen wij ons nog beter in staat nog meer patiënten te helpen het uiterste uit hun leven te halen. Voor zowel chronisch zieke mensen, als andere klanten die wij bedienen.” 

Christian heeft de afgelopen 20 jaar gewerkt voor Novo Nordisk. Voornamelijk als Senior Vice President & Head of Biopharm Operations. Hij is zijn carrière begonnen binnen Finance en heeft in een later stadium dit uitgebreid naar investor relations om uiteindelijk ook brede ervaring binnen general management op te bouwen. Zo heeft hij diverse strategische leadership functies ingevuld in de Nordics, USA, Azië en Zwitserland.

Christian heeft een Masters in Economics diploma (cand.polit.) van de Universiteit Kopenhagen en een postdoctorale opleiding van IMD. Christian is onder meer ook lid van het bestuur van de NNIT, de beursgenoteerde NASDAQ van Kopenhagen, en van het particuliere biotechnologiebedrijf Glycom.

Christian is getrouwd en heeft twee kinderen.


De inrichting van het bestuur van Mediq, het toezicht daarop en de wijze waarop hierover verantwoording wordt afgelegd, zijn in overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code.


Codes & reglementen
Binnen Mediq kennen we een aantal codes en reglementen die de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van corporate governance waarborgen.

Code of Conduct
Samenvatting Code of Conduct
Statuten
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Commissarissen 
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie
Integriteitsprocedure
Privacy Statement

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.